gāo ㄍㄠ
10上下结构
0
4125125251基本区 U+9AD8
ymkfyrbrsjld00227

基本字义


gāo ㄍㄠˉ

 1. 由下到上距离大的,与“”相对:~峰。~空。~踞。~原。~耸。~山流水(喻知己、知音或乐曲高妙)。~屋建瓴(形容居高临下的形势)。~瞻远瞩。
 2. 高度:他身~一米八。
 3. 等级在上的:~级。~考。
 4. 在一般标准或平均程度之上:~质量。~消费。~价。~档。~手。~能物理。
 5. 声音响亮:引吭~歌。
 6. 敬辞,称别人的事物:~见。~就。~论。~寿。~堂。~徒。
 7. 热烈、盛大:~昂。兴~采烈。
 8. 显贵,道德水平高:崇~。清~。~风亮节。~尚。~雅。~洁。
 9. 宗族中最在上之称:~祖。
 10. 酸根或化合物中比标准酸根多含一个氧原子的:~锰酸钾。
 11. 姓。

英语 high, tall; lofty, elevated

德语 groß, hoch (Adj)​,Gao (Eig, Fam)​,Radikal Nr. 189 = hoch (Sprachw)

法语 haut,élevé,grand,supérieur

国语解释:

ㄍㄠgāo
 1. 上下距离远的。与「低」相对。如:「山水深」、「高楼大厦」 。

 2. 超越一般水准的、等级在上的。如:「高等教育」、「高级」、「高手」。

 3. 优良。如:「高材生」。

 4. 价格贵的。如:「高价」。

 5. 年纪老的。如:「高龄」。

 6. 声音尖锐激昂的。如:「高歌」。

 1. 物体直立时上下的长度。如:「身」。

 2. 的地方。如:「居高临下」、「登高望远」。

 3. 姓。如唐代有适。

 4. 二一四部首之一。

 1. 尊崇、敬重。《韩非子·五蠹》:「以其不收也外之,而其轻世也。」

康熙字典:

亥集上】【】 高·康熙筆画:10 ·部外筆画:0

【廣韻】古勞切【集韻】【韻會】居勞切,𠀤音羔。【說文】崇也。象臺觀高之形。从冂口。與倉舍同意。【易·繫辭】𤰞高以𨻰,貴賤位矣。【註】高謂天體也。【又】崇高莫大乎富貴。

又【史記·高祖紀註】張晏曰:禮諡法,無高以爲功,最高而爲漢帝之太祖,故特起名焉。

又地名。【前漢·地理志】沛郡高縣。

又姓。【史記·仲尼弟子傳】高柴。

又【集韻】【韻會】𠀤居号切,音誥。度高曰高。【左傳·隱元年·都城過百雉註】一雉之牆,長三丈,高一丈。【釋文】高,古報反。

又如字。

又叶居侯切,音鉤。【柳宗元·柳評事墓銘】柳侯之分,在北爲高,充于史氏,世相重侯。

又叶居何切。【蘇黃門·嚴顏𥓓】相傳昔者嚴太守,刻石千歲字已譌。嚴顏生平吾不記,獨憶城破節最高。 【韻會】俗作髙。

说文解字:

卷五】【
『說文解字』

崇也。象臺觀高之形。从冂口。與倉、舍同意。凡高之屬皆从高。古牢切

『說文解字注』

(高)崇也。山部曰。崇、嵬高也。象臺觀高之形。謂?也。从冂囗。上音莫狄切。下音圍。與倉舍同意。倉舍皆从囗。象築也。?與屮皆象高。古牢切。二部。凡高之屬皆从高。

音韵方言:

国际音标 kɑu˥ 唐代读音 *gɑu日语读音 TAKAI TAKAMARU TAKASA韩语罗马 KO现代韩语越南语 cao

客家话 [沙头角腔] gau1 [台湾四县腔] go1 gau1 [沙头角腔] gau1 [客语拼音字汇] gau1 go1 [海陆腔] go1 gau1 [梅县腔] gau1 go1 [客英字典] gau1 [东莞腔] gau1 [陆丰腔] go1 [宝安腔] gau1粤语 gou1潮州话 gau1 <姓>go1

近代音 見母 蕭豪韻 平聲陰 高小空;中古音 上古音 黄侃系统:見母 豪部 ;王力系统:見母 宵部 ;

字源字形:

字源演变
甲骨文金文楚系簡帛說文秦系簡牘楷書楷書楷書
「高」 甲2807合28143「高」 不𡢁簋蓋西周晚期集成4329「高」 包2.237「高」 說文‧高部「高」 睡.秦195「高」
「高」 鄂君啟車節戰國中期集成12110「高」 曾147
字形对比
中国大陆
台湾
香港
日本
韩国
异体字
𠆪
𦕺

详细字义


gāo

〈形〉

(1) (象形。甲骨文字形,象楼台重叠之形。汉字部首之一。从“高”的字多与高大或建筑有关。本义:离地面远;从下向上距离大)

(2) 同本义 [high;tall]

高,崇也,像台观高之形。——《说文》

巽为高。——《易·说卦》

穷高极远,而测深厚。——《礼记·乐记》

不登高山,不知天之高也。——《荀子·劝学》

之患,则大王高枕而卧,国必无忧矣。——《战国策·魏策》

高树多悲风,海水扬其波。——曹植《野田黄雀行》

城非不高也,池非不深也。——《孟子·公孙丑下》

最高日观峰,在 长城南十五里。—— · 姚鼐《登泰山记》

(3) 又如:高平(指土地高而平);高丘(高的土山);高坛(高耸的祭坛);高燥(指土地较高而又干燥)

(4) 等级在上,超越流俗或标准 [above the average;of a high degree;superior;advanced]

轻辞天子,非高也,势薄也。——《韩非子·五蠹》

于是高材疾足者先得焉。——《史记·淮阴侯列传》

则今之高爵显位,一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近。——· 张溥《五人墓碑记》

居庙堂之高,则忧其民。——· 范仲淹《岳阳楼记》

(5) 又如:高世(高出世人);高仙(崇高的仙人);高作(高着;绝招);高轨(高尚的规范、崇高的典范);高品(品德高尚的人,技艺高超的人)

(6) 敬称,称别人的事物 [your]

高台未倾,爱妾尚在,悠悠尔心,亦何可言。——南朝· 丘迟《与陈伯之书》

高情远致,弟子早已伏膺。——《晋书·孙楚传》

素不相识,动问官人高姓大名?——《水浒传》

(7) 又如:高邻(对邻居的敬称);高作(大作。对他人诗文的敬称);高喻(敬称他人的教谕);高诲(尊称别人的教诲)

(8) 空泛,不切实际 [empty;unrealist]

孔公诸清谈高论,嘘枯吹生,并无军旅之才,执锐之干。——《后汉书·郑太传》

(9) 又如:高言(夸大不实的言论);高虚(官位高而不负实际责任);高沧(不实的言谈。即空谈)

(10) 年长,年老 [old;aged]

且陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家。——《汉书·苏武传》

(11) 又如:高寿;高龄

(12) 高大;远大;盛大 [massy;tall;tall and big]

观其坐高堂,骑大马,醉醲而饫肥鲜者。——· 刘基《卖柑者言》

(13) 又如:高殿(高大的殿堂);高台(高大的楼台或台榭);高榭(高大的台榭);高坟(高大的坟墓);高廪(高大的米仓);高馆(高大的馆阁)

(14) 声调激越 [elated;loud]

有吏夜扣门,高声催纳粟。——· 白居易《纳粟》

(15) 又如:高咏(吟咏时声音激越);高鸣(高声鸣叫)

(16)“膏”

(17) 肥沃,膏腴 [fertile;rich]

[张禹]为人谨厚,然内殖货财,多买田至四百顷,皆泾渭溉灌,极高腴上贾。——《汉纪·孝成纪三》

(18) 甘美 [be sweet and refreshing]

高粱之变,足生大丁,受如持虚。——《素问·生气通天论》

词性变化

gāo

〈名〉

(1) 由下至上的距离 [height]

山不在高,有仙则名。——· 刘禹锡《陋室铭》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。——《列子·汤问》

(2) 又如:标高;加高;增高

(3) 高处 [an elevated place]

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。——《荀子·劝学》

(4)“膏”。膏肓,古代医学指心下 [the vitals]

爰从寝疾,遽致高肓。——《寻阳公主墓誌》

(5)“郊”。泛指城外,野外 [open country;in the field]

仲春之月:玄鸟至。至之日,以太牢祠于高禖,天子亲往。——《礼记·月令》

(6)

gāo

〈动〉

(1) 加高,提高 [raise;highten]

高其闬闳,厚其墙垣。——《左传·襄公三十一年》

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。——· 白居易《卖炭翁》

欲居之以为利,而高其直,亦吾售者。——《聊斋志异·促织》

(2) 又如:高发(官位高升);高捷(科举考试高中);高枕(加高枕头)

(3) 尊崇,敬重 [respect]

世上所高,莫若皇帝。——《庄子·盗跖》

愈穷愈荣,虽死,天下愈高之。——《吕氏春秋》

贵财贱义,高富下贫。——《汉书·地理志》

(4) 远离,隐居 [far away from;live in seclusion]

赋诗归来,高蹈独善。——南朝· 颜延年《陶征士诔》

(5) 又如:高步(脱离世俗,迈向高远的理想);高逝(远离世俗,不求名利;远去);高声栖(远居山林,不问俗事);高遁(避世而隐居山林)

常用词组


高矮高岸高昂高昂高昂高傲高八度高不成低不就高不可攀高才高才生高参高层高层建筑高产高敞高唱高唱入云高超高潮高城深池高程高处高矗高大高档高档高蹈高等高等教育高等学校高低高低高低潮高低杠高地高调高度高额高尔夫球高尔基高发高飞远走高分子高风峻节高峰高干高高手儿高高兴兴高高在上高歌高歌猛进高阁高跟鞋高官高官厚禄高官显爵高贵高寒高呼高级高级小学高级职务高级职员高级中学高技术高加索高加索山脉高甲戏高价高架桥高见高脚杯高教高洁高就高举高举远蹈高峻高亢高考高空高空病高空作业高旷高栏高朗高丽高丽参高粱高邻高龄高楼高楼大厦高炉高论高迈高慢高帽子高门高锰酸钾高棉族高妙高名高明高明高难高能高年高年级生高攀高朋满座高频高迁高腔高强高跷高情高情厚谊高情远致,高情远意高擎高秋高热高人高人一等高人逸士高嗓门高僧高山病高山反应高山景行高山流水高山族高尚高尚娴雅高烧高射炮高射炮高深高深莫测高升高声高声高士高视阔步高手高寿高爽高水平高耸高速高速公路高抬贵手高谈阔论高汤高堂高挑儿高统靴高头高徒高位高温高卧高屋建瓴高下高小高校高效能高薪高兴高悬高血糖高血压高压高压电高压线高雅高研高扬高阳酒徒高谊高义高音喇叭高原高云高燥高瞻远瞩高涨高着儿高真空高枕高枕无忧高枝儿高知高致高中高中高姿态高足高祖高祖母高座