ㄎㄜˇ ㄎㄜˋ
5半包围结构
2 妿歌
12512基本区 U+53EF
skdmnraij10620

基本字义


ㄎㄜˇ

 1. 允许:许~。认~。宁~。
 2. 能够:~见。~能。~以。不~思议。
 3. 值得,认为:~怜。~悲。~亲。~观。~贵。~歌~泣。
 4. 适合:~身。~口。~体。
 5. 尽,满:~劲儿干。
 6. 大约:年~二十。“潭中鱼~百许头”。
 7. 表示转折,与“可是”、“”相同。
 8. 表示强调:他~好了。
 9. 用在反问句里加强反问语气:都这么说,~谁见过呢?
 10. 用在疑问句里加强疑问语气:这件事他~同意?
 11. 姓。

其它字义


ㄎㄜˋ

   ◎ 〔~汗(hán)〕中国古代鲜卑、突厥、回纥、蒙古等族君主的称号。

英语 may, can, -able; possibly

德语 können (V)​,wirklich ,Khan (S)

法语 Khan,Khagan,pouvoir,permettre,approuver,mais,cependant

国语解释:

ㄎㄜˇ
 1. 肯定、赞成、赞同。如:「许」。《史记·卷八七·李斯传》:「始皇其议,收去诗书百家之语以愚百姓。」唐·柳宗元〈答韦中立论师道书〉:「吾子好道而吾文,或者其于道不远矣。」

 2. 适宜。《庄子·天运》:「其味相反,而皆于口。」《西游记·第一二回》:「凛凛威颜多雅秀,佛衣可体如裁就。」

 3. 病愈、痊愈。《董西厢·卷五》:「针灸没灵验,医疗难痊。」《三国演义·第八○回》:「待军师病,行之未迟。」

 4. 当、对著。唐·刘禹锡〈生公讲堂〉诗:「高坐寂寥尘漠漠,一方明月中庭。」

 5. 值得、堪。如:「可贵」、「可敬」。《诗经·豳风·东山》:「町畽鹿场,熠燿宵行,不畏也,伊怀也。」唐·陈陶〈陇西行〉四首之二:「可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。」

 1. 能够。如:「你可以走了。」《诗经·秦风·黄鸟》:「彼苍者天,歼我良人。如赎兮,人百其身。」汉·王充《论衡·率性》:「人之性,善变为恶,恶变为善。」

 2. 却。如:「你去,我可不去。」唐·李白〈相逢行〉:「相见情已深,未语可知心。」元·关汉卿《拜月亭·第二折》:「那玉砌朱廉与画堂,我也觑得寻常。」

 3. 约略、约计。《韩非子·外储说左上》:「夺辔代之御,数百步。」唐·王维〈洛阳女儿行〉:「洛阳女儿对门居,才容颜十五余。」

 4. 岂。唐·韦庄〈长安清明〉诗:「蚤是伤春梦雨天,可堪芳草更芊芊。」

 5. 表示疑问。如:「你可知道?」、「你想过?」

 6. 真、确实。《辽史·卷三○·天祚皇帝本纪·赞曰》:「太祖、太宗乘百战之势,辑新造之邦,英谋叡略,可谓远矣。」《水浒传·第七三回》:「谷雨初晴,可是丽人天气。」

 1. 但是、可是。如:「他虽然笨,很用功。」

 1. 用于句中,表示加强语气。如:「你回来了。」、「这下可好了!」

 1. 美好的。如:「可人儿」。

 1. 姓。如唐代有中正。

ㄎㄜˋ
 1. 参见「可汗 」条。

康熙字典:

丑集上】【】 可·康熙筆画:5 ·部外筆画:2

【唐韻】肯我切【集韻】【韻會】【正韻】口我切,𠀤音坷。【說文】肯也。【廣韻】許可也。【韻會】可者,否之對。【書·堯典】囂訟可乎。【文中子·事君篇】達人哉山濤也,多可而少怪。

又僅可,未足之辭。【論語】子曰:可也𥳑

又【禮·內則】擇于諸母與可者。【註】諸母,衆妾也,可者,傅御之屬也。

又所也。【禮·中庸】體物而不可遺。【註】體猶生也,可猶所也。不有所遺,言萬物無不以鬼神之氣生也。

又姓。【正字通】唐諫議大夫可中正,宋紹興進士可懋。

又【字彙補】苦格切,音克。【魏書·吐谷渾傳】可汗,此非復人事。【唐書·突厥傳】可汗猶單于也,妻曰可敦。

又叶孔五切,音苦。【韓愈·元和聖德詩】負鄙爲難,縱則不可。出師征之,其衆十旅。

又叶口箇切,軻去聲。【魏文帝·寡婦賦】伏枕兮不寐,逮平明兮起坐。愁百端兮猥來,心鬱鬱兮無可。

又【集韻】歌古作可。註詳欠部十畫。

又讀作何。【石鼓文】其魚隹可。【風雅廣逸註】隹可讀作惟何,古省文也。

说文解字:

卷五】【
『說文解字』

𦘫也。从口丂,丂亦聲。凡可之屬皆从可。肯我切

『說文解字注』

(可)肎也。肎者、骨閒肉肎肎箸也。凡中其肎綮曰肎。可肎雙聲。从口𠀀口气舒。𠀀亦聲。肯我切。十七部。凡可之屬皆从可。

音韵方言:

国际音标 kʰɤ˨˩˦; kʰɤ˥˧ 唐代读音 *kɑ̌日语读音 YOI BESHI BAKARI韩语罗马 KA KUK现代韩语越南语 khả

客家话 [梅县腔] ko3 [陆丰腔] ko3 [客语拼音字汇] ko3 [东莞腔] ko3 [客英字典] ko3 [台湾四县腔] ko3 [沙头角腔] ko3 ho3 [宝安腔] ko3 [海陆腔] ko3粤语 hak1 ho2潮州话 ko2(khó) kiog4(khiok)

近代音 溪母 歌戈韻 上聲 可小空;中古音 溪母 哿韻 上聲 可小韻 枯我切 一等 開口;上古音 黄侃系统:溪母 歌部 ;王力系统:溪母 歌部 ;

字源字形:

字源演变
甲骨文金文楚系簡帛說文秦系簡牘楷書楷書楷書
「可」 摭續10合30355「可」 師𠭰簋西周晚期集成4324「可」 包2.138反「可」 說文‧可部「可」 睡.秦102「可」
「可」 甲3324合18890「可」 𦅫鎛春秋中期集成271「叵」 郭.老甲.21
「可」 甲1518合31960「可」 中山王昔壺戰國晚期集成9735
字形对比
中国大陆
台湾
香港
日本
韩国
异体字
𠍟
妿

详细字义


〈动〉

(1) (会意。从口,从丂(供神之架),表示在神前歌唱。“可”似为“歌”字的古文。①本义:唱 ②引申义:许可)

(2) 许可;同意;准许 [approve;permit;allow]

可,许可也。——《广韵》

去不我可。——《诗·小雅·何人斯》

其殆不可乎?——《文选·司马相如·难蜀父老》。注:“不可,犹不堪也。”

距关,毋内诸侯,地可尽王也。——《史记·项羽本纪》

此人可就见,不可屈致也。——陈寿《隆中对》

(3) 又如:不可;可许(准许);可传(可以传后;可以传授;可以流传);可则(可作准则);可风(可为风范)

(4) 能够;可以 [can;may]

可使以其技鸣。——· 黄宗羲《柳敬亭传》

可与俱。——《史记·魏公子列传》

可以一战。——《左传·庄公十年》

可治。——· 贾谊《论积贮疏》

可得闻与?——《孟子·梁惠王下》(与通“欤”。)

(5) 又如:可刚可柔(可以强硬可以温和。指刚柔并用,恩威兼施);可否(能不能;可以不可以);可胜(岂能忍受)

(6) 值得,堪 [be worth doing;need doing]

可爱者甚藩。——· 周敦颐《爱莲说》

(7) 又如:可歌可泣;可观(值得观览,有观览的价值);可矜(值得怜悯);可堪(那堪,怎堪);可怜相(值得怜悯的样子)

(8) 相称;适合 [accord with]

其味相反,百皆可于口。——《庄子·天运》

(9) 又如:可体(合身);可手(合手,称手);可式(正合适);可愿(符合愿望的事;符合愿望);可意种(如意的人)

(10) 适合于…(如人意、人心) [make]。如:可人意(使人满意、喜爱);可疑(令人怀疑);可儿(趁人心意的人儿);可伤(使人悲伤);可怜见(使人生爱怜之情;可怜);可噩(亦作“可愕”。使人惊讶)

(11) 应当,应该 [should]

长,可娶妻,富人莫可与者。——《史记·陈丞相世家》

(12) 又如:可要(应该,须要。表示期望);可知道(须知)

(13) 病痊愈 [recover (from an illness)]

只见宋江暴病才可,吃不得酒肉。——《水浒传》

词性变化

〈形〉

(1) 善,好 [good]

阻而鼓之,不亦可乎?——《左传·僖公二十二年》

况君前途尚可。——《世说新语·自新》

(2) 合意,认为正确,是;对 [correct;right]

然则古之无变,常之毋易,在常古之可与不可。——《韩非子》

(3) 适当[appropriate;due;fit]

[驴]至则无可用。——柳宗元《黔之驴》

(4) 又如:可式(安放得当);可可(恰巧);可恰(正好,正合适);可道(可真是,正是)

(5) 满的 [full]

他还是把一肚子话可桶儿的都倒出来。——《儿女英雄传》

〈副〉

(1) 可是;却 [but]

可怎生糊突了盗颜渊。(意思是,可是怎么竟混淆了坏人和好人?跖,传说是春秋末年奴隶起义的首领,过去被诬称为“盗跖”。颜渊,孔子弟子,被推崇为“贤人”。盗跖、颜渊,这里泛指坏人和好人。)—— · 关汉卿《窦娥冤》

(2) 又如:劳动艰苦,可大家干劲十足

(3) 大约、近似 [about]

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。(可百许头,大约有一百来条。)——· 柳宗元《至小丘西小石潭记》

可值千万余。——《乐府诗集·陌上桑》

(4) 又如:重可千斤;年可十八;可四千余人

(5) 就,便 [at once;right away]。如:可便(便,就)

(6) 用在问句里,加强语气 [used to form an interrogative sentence]。如:你可听过他杀过人?

(7) 岂,难道 [as,used in written language,usu.before a negative word to form a rhetorical question]。如:可不(岂不;岂不是);可不道(岂不知,岂不闻);可不的(岂不是)

(8) 表示程度 [used to express high degree]

可哀痛。(使人感到哀痛。)——· 贾谊《论积贮疏》

(9) 又如:可动人了;人可多了

(10) 表示久望而获 [used to indicate that sth.has been long awaited]。如:我们等了你好久,你可回来了

(11) 无义。语助词

我孩儿安心,省可烦恼!——· 董解元《西厢记诸宫调》

(12) 表被动的助动词

可使报秦者。——《史记·廉颇蔺相如列传》

(13) 另见

常用词组


 

基本词义


另见

常用词组


同音字